Dzisiaj: niedziela 9 maja 2021 r. www.gmina.sitno.pl

OZE

1. Zasoby OZE i możliwości ich wykorzystania w gminie i regionie, konieczności zwiększenia udziału OZE w produkcji energii zgodnie z polityką UE wymaganą do zastosowania przez państwa członkowskie

OZE to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, słonecznego, geotermalną, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Pojęcie „odnawialne źródła energii (OZE)” obejmuje relatywnie szerokie rodzaje rozwiązań, które mają na celu produkcję "czystej" energii. W spektrum wykorzystania OZE znajdują się m.in.:

 • Kolektory słoneczne.
 • Fotowoltaika (farmy słoneczne).
 • Wiatraki (farmy wiatraków).
 • Biomasa.
 • Biogaz.
 • Elektrownie wodne.
 • Geotermia.

Odnawialne źródła energii to:

Promieniowanie słoneczne

Słońce jest surowcem XXI wieku. Stanowi jedno z nielicznych, bezpłatnych, niewyczerpalnych źródeł czystej i ogólnodostępnej energii. Energia ta jest skumulowana i generowana w jądrze Słońca. Źródłem promieniowania słonecznego są procesy nuklearne, syntezy jąder wodoru. Energia słoneczna może być przetwarzana na prąd i ciepło. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energie cieplną służą kolektory słoneczne.

Energia słoneczna użytkowana może być na dwa sposoby:

 • Sposób bezpośredni

Poprzez zastosowanie odpowiedni urządzeń np. ogniw słonecznych, kolektorów słonecznych, suszarek słonecznych, kuchenek i piekarników słonecznych.

 • Sposób pośredni

Pośrednio, energia słoneczna wykorzystywana jest przede wszystkim w budowie dobrze termoregulowanych domów (np. zastosowanie dużych, skierowanych na południe okien).

Obecnie wykorzystywane są dwie metody konwersji promieniowania słonecznego:

 • Konwersja fotowoltaiczna.
 • Konwersja fototermiczna.

Województwo lubelskie jest jednym z najkorzystniej usytuowanych terenów pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej. Warto zaznaczyć również, że Lubelszczyzna ma najbardziej równomierny rozkład miesięcznych sum napromieniowania w roku. Najbardziej perspektywicznymi obszarami pod względem rozwoju energii słonecznej jest centralna i południowa część województwa.

Wiatr

Energia wiatru powstaje dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej nierównym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi. Do przetwarzania energii wiatru służą turbiny wiatrowe. Turbina uzyskuje swoją moc poprzez konwersję wiatru poprzez moment obrotowy działając na łopaty wirnika produkując energię elektryczną.

W celu zwiększenia uzyskiwanej mocy budowane są tzw. farmy wiatrowe, czyli zespoły wielu ustawionych obok siebie elektrowni wiatrowych. Turbiny wiatrowe mogą być budowane na lądzie i wodzie.

Polska posiada znaczące zasoby energii wiatru, pod tym względem szczególnie uprzywilejowane pod są tereny:

 • Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w jego wschodniej części.
 • Północno-wschodniej Polski (okolice Suwałk i Gołdapi).
 • Zróżnicowane orograficznie otwarte tereny Warmii, Mazur i Pomorza.
 • Tereny podgórskie Polski Południowej – głównie Podkarpacia i Dolnego Śląska.

Województwo lubelskie znajduje się w korzystnej strefie wykorzystania energetycznego wiatru. Cała wschodnia i centralna część Lubelszczyzny wykazuje roczną średnią prędkość wiatru jako ok. 3,0 m/s, natomiast część zachodnia ok. 3,5 m/s.

Biomasa

Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Im suchsza i bardziej zagęszczona biomasa, tym większa jej wartość jako paliwo. Biomasę uzyskujemy poprzez proces spalania, gazyfikacji, pirolizacji, kogeneracji oraz poprzez procesy biochemiczne.

Wyróżnić można następujące rodzaje biomasy:

 • Drewno i odpady drzewne.
 • Rośliny pochodzące z upraw energetycznych.
 • Produkty i odpady rolnicze - słoma i ziarno energetyczne.

Województwo lubelskie posiada jeden z najlepszych potencjałów przyrodniczych w Polsce. Najlepsze warunki glebowe wykazują południowo - wschodnie tereny województwa oraz okolice Lublina. Całkowity potencjał biomasy w województwie lubelskim szacuje się na ponad 30 PJ, z czego największy udział ma słoma i siano.

Biopaliwa

Biopaliwa są to więc wszystkie paliwa otrzymywane z biomasy - szczątków organicznych lub produktów przemiany materii roślin lub zwierząt.

Do biopaliw ciekłych zaliczyć należy:

 • Oleje roślinne - różniące się od olejów napędowych brakiem lotności, większą lepkością i mniejszą podatnością na samozapłon.
 • Bio-olej - ciemnobrązowa, gęsta ciecz o wartości opałowej stanowiącej 45-50% wartości energetycznej oleju napędowego. Może być wykorzystywana w kotłach, palnikach, turbinach czy generatorach prądu.
 • Biodiesel - czyli biopaliwo z rzepaku. Estryfikowany olej rzepakowy (RME) jest wykorzystywany bądź w charakterze substytutu oleju napędowego, bądź też jako dodatek do oleju napędowego, mieszany z nim w różnych proporcjach.
 • Bioalkohole - metanol i etanol.

Biogaz

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz.

Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji:

 • odpadów organicznych na składowiskach odpadów,
 • odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych,
 • osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

Wykorzystanie biogazu na cele energetyczne jest jednym z bardziej perspektywicznych kierunków elektroenergetyki dla województwa lubelskiego, głównie poprzez wykorzystanie biogazu z fermentacji roślin energetycznych i odpadów organicznych.

Elektrownie wodne

Energię wodną można określić jako pozyskiwanie energii z wody i przetwarzanie jej na energię elektryczną lub mechaniczną. W hydroenergetyce najczęściej wykorzystuje się energię wód śródlądowych. Najbardziej powszechnymi obiektami służącymi do produkcji energii z wody są elektrownie wodne.

Hydroenergetyczne zasoby Polski są różnie szacowane. Technicznie możliwy do wykorzystania potencjał waha się od 12,1 do 13,7 TWh. Praktycznie 100% przypada na WisłęOdrę oraz ich dorzecza. Obecne wykorzystanie zasobów wodnych w Polsce szacuje się jedynie na 12% z możliwych.

Województwo lubelskie jest mało zasobne w wody powierzchniowe, jego zasoby wodno - energetyczne szacuje się na 707 GWh, co odpowiada 3% w skali kraju. Najważniejsza rzeka w bilansie energetycznym województwa lubelskiego to Wieprz.

Geotermia

Energia geotermalna pochodząca z wnętrza ziemi, z jądra, płaszcza i skorupy ziemskiej, gdzie są generowane ogromne ilości energii, ma swoje źródło w skałach i wodach wypełniających pory i szczeliny. Polska posiada największe zasoby energii geotermalnej w Europie, o czym świadczy fakt, iż na niemal 80% obszaru kraju znajdują się wody geotermalne pod powierzchnią. Zasoby te obejmują ok. 6600 km³ i są rozmieszczone równomiernie na terytorium Polski, natomiast ich temperatura waha się w przedziale 25-150 stopni Celsjusza.

Energia ta posiada olbrzymi potencjał w rozwoju energetyki alternatywnej w Polsce, wykorzystany obecnie zaledwie w 12%.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych.

Jednym z kierunków polskiej polityki energetycznej jest poprawa efektywności energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej z wyznaczonym do roku 2020 celem zmniejszenia zużycia energii o 20% w stosunku do scenariusza ”business as usual”.

Główne cele polityki energetycznej w obszarze poprawy efektywności energetycznej to:

 • Dążenie do utrzymania energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,
 • Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE 15.

Państwa UE o największym rozwoju OZE to: Szwecja, Łotwa, FinlandiaAustria.

Pierwszym krajem, w którym udało się wypracować cele wyznaczone na 2020 rok jest Estonia.

Państwa o bardzo małym rozwoju OZE to: Malta, Luksemburg, Wielka Brytania.


2. Technologia wykorzystująca OZE

Gmina Sitno realizuje projekt, którego celem jest montaż zestawów solarnych, wykorzystujących promienie słoneczne dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Opis technologii, która zostanie użyta w projekcie:

Panele kolektorów montowane będą na dachach budynków mieszkalnych w miejscach najbardziej nasłonecznionych.

Zaplanowano zakup dwóch rodzajów zestawów solarnych: pierwszy optymalny dla rodziny 2–4 osobowej, drugi dostosowany do potrzeb rodziny 5-8 osobowej.

Zestawy solarne składać się będą z następujących elementów:

 • Kolektorów słonecznych – kolektory to podstawowy element instalacji solarnej. Służą do odbioru energii cieplnej promieniowania słonecznego i przekazywania do czynnika grzewczego.
 • Czynnika grzewczego (najczęściej roztwór glikolu) - służy do transportu ciepła z kolektora do zbiornika.
 • Zbiornika na wodę/zasobnika - zbiornik służy do odbioru ciepła od czynnika grzewczego i przekazania go do podgrzewanej wody.
 • Grupy pompowej ze zbiornikiem wyrównawczym - jej zadaniem jest tłoczenie czynnika grzewczego w instalacji. Zbiornik wyrównawczy przyjmuje nadmiar glikolu w przypadku zbyt dużego wzrostu ciśnienia w instalacji.
 • Sterownika - kontroluje proces działania instalacji. Sterownik, za pomocą czujników temperatury włącza lub wyłącza pompę, która przepompowuje ciepło z kolektora do zbiornika. Sterowniki solarne działają najczęściej na zasadzie różnicowej - włączają pompę, gdy temperatura na kolektorze jest o kilka stopni wyższa niż na zbiorniku i wyłączają, gdy temperatury mają się wyrównać.

  Planowane instalacje solarne wyposażone będą w sterowniki najnowszej generacji, które umożliwią wgląd w aktualny stan pracy kolektorów słonecznych.

  • Temperatura kolektorów, zasobnika, stan pracy pompy i oferty energii słonecznej będą ukazane na wyświetlaczu.
  • Urządzenie będzie obsługiwać funkcje: różnicowa temperatura włączenia lub wyłączenia pompy, ograniczenie ogrzewania wody w zasobniku, zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem i funkcja urlopowa, diagnoza stanu zapowietrzenia instalacji, stanu uszkodzenia czujników temperatury.
 • Rurek połączeniowych.

Instalacja solarna będzie dostarczać 90-100% ciepłej wody w miesiącach letnich, jednak nie więcej niż 10-15% w miesiącach zimowych. W skali roku około 60% zapotrzebowania odbiorców na ciepłą wodę będzie pokryte z planowanej do montażu instalacji.

Realizacja inwestycji pozwoli na istotną redukcję zużycia paliw stałych, a tym samym na poprawę jakości powietrza w Gminie Sitno. Kolektory wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią bezpośrednio istniejące w poszczególnych domach źródła energii wykorzystujące surowce kopalne.


3. Możliwość uzyskania wsparcia dla finansowania projektów wykorzystujących OZE ze środków UE

W Polsce występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie przez inwestora bardzo korzystnych warunków finansowania.

Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie EE i OZE:

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje) udzielane są przez:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Fundusz Ustawy Termomodernizacyjnej (FUT).
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • EKOFUNDUSZ.
 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).
 • Regionalny Program Operacyjny (RPO).

4.Korzyści wynikające ze stosowania OZE

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno).

Korzyści, jakie niesie ze sobą inwestowanie w odnawialne źródła energii należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach - jako korzyści lokalne i globalne, korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Korzyści wynikające ze stosowania OZE (kolektory słoneczne) w Gminie Sitno:

 • Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Sitno, przyczyni się do zachowania różnorodności przyrodniczej Lubelszczyzny.
 • Dzięki częściowemu zastąpieniu dotychczas używanych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej źródeł energii wykorzystujących w dużej mierze źródła kopalne, w tym węgiel kamienny, inwestycja wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie zużycia surowców, których wydobycie jest znaczącą, negatywną ingerencją w środowisko naturalne.
 • Projekt wpłynie ponadto na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Sitno oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dzięki umożliwieniu mieszkańcom skorzystania z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla potrzeb grzewczych gospodarstw domowych.

Montaż kolektorów słonecznych to korzyści:

 • EKONOMICZNO-SPOŁECZNE:
  • Zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii.
  • Stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania).
  • Stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych).
  • Zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo - energetycznego).
  • Wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy).
 • EKOLOGICZNE:
  • Zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych.
  • Redukcja efektu cieplarnianego.
  • Zmniejszanie ilości odpadów.
  • Uregulowanie stosunków wodnych.
 • ZDROWOTNE:
  • Ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska.

Ogólne korzyści wynikające ze stosowania OZE:

 • Zmniejszenie importu paliw z zagranicy.
 • Zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
 • Aktywizacja gospodarcza lokalnych społeczności.
 • Poprawa koniunktury gospodarczej.
 • Poprawa bilansu handlowego gminy/powiatu wykorzystującej OZE (zmiana kierunku przepływu strumieni płatności za energię, zmniejszenie wydatków na zakup paliw i energii spoza gminy).
 • Częściowe uniezależnienie od źródeł konwencjonalnych, poprawa zaopatrzenia w energie na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze.
 • Niższe koszty wytwarzania energii głównie cieplnej.
 • Możliwość wykorzystania do produkcji biomasy gruntów odłogowanych, zdegradowanych oraz wyłączonych z produkcji rolniczej.
 • Stabilność dostaw i obniżenie kosztów zaopatrzenia w energię.
 • Promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego.

Zamknij [X] Ta strona używa plików COOKIE w celu optymalizacji i prawidłowego działania formularzy. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.